Burmistrz poszukuje Kierownika Wydziału Rozwoju Miasta
01 grudnia 2020 r. | 11:54
1

Jest kolejne wolne stanowisko w Urzędzie Miasta Myszków. Tym razem Burmistrz poszukuje Kierownika Wydziału Rozwoju Miasta. Na co może liczyć nowy kierownik? Na pensję w ok. 6000 zł, stałe zatrudnienie pod nadzorem "wybitnych fachowców".

Dokumenty może składać do 15 grudnia 2020 roku.

Szczegóły znajdziecie w ogłoszeniu poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

ogłoszenie:

I. Określenie stanowiska, warunki pracy na stanowisku.
1. Miejscem pracy jest Urząd Miasta Myszkowa ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków
Stanowisko – Kierownik Wydziału Rozwoju Miasta
Wymiar czasu pracy – w pełnym wymiarze czasu pracy
Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę - styczeń 2021r.
(miesiąc i rok)
 umowa o pracę na czas nieokreślony zostanie poprzedzona umową na okres
6 miesięcy,
 w czasie zatrudnienia w Urzędzie obowiązuje zakaz wykonywania zajęć określonych w
art. 30 ustawy o pracownikach samorządowych.

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem
1. Wymagania niezbędne:
Kandydatem na wolne stanowisko urzędnicze może być osoba, która:
 posiada obywatelstwo polskie,
 ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 posiada wykształcenie wyższe,
 ogólny stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie, na w/w stanowisku,
 znajomość przepisów, procedur i praktyka z zakresu pozyskiwania środków unijnych,
 minimum 5 letni staż pracy ( co najmniej 2 lata stażu pracy w jednostkach samorządu
terytorialnego na stanowisku związanym z pozyskiwaniem, realizacją i rozliczaniem
projektów ze środków zewnętrznych w tym unijnych).
2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu postępowania
administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym,
b) biegła obsługa komputera w szczególności pakietu MS Office, znajomość systemu
LSI oraz innych programów do przygotowywania i edycji wniosków aplikacyjnych
i wniosków o płatność,
c) prawo jazdy kat.”B”,
d) predyspozycje osobowościowe tj. poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania,
samodzielność, rzetelność, umiejętność szybkiej analizy, kreatywność, wysoka kultura
osobista, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
zdyscyplinowanie, terminowość, umiejętność pracy pod presją czasu,
e) umiejętność obsługi urządzeń biurowych: komputer, skaner, ksero.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
1. Opracowywanie, zgłaszanie i realizacja działań zmierzających do rozwoju Gminy
Myszków.
2. Przygotowywanie, we współpracy z merytorycznymi wydziałami Urzędu,
kompletnych wniosków aplikacyjnych o środki pozabudżetowe na projekty
inwestycyjne i nieinwestycyjne.
3. Sporządzanie wniosków o płatności i wniosków sprawozdawczych oraz
harmonogramów realizacji projektu, jak również dokonywanie ich aktualizacji.
4. Nadzór we współpracy z wydziałami merytorycznymi Urzędu Miasta Myszkowa nad
rozliczaniem projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
5. Stałe monitorowanie możliwości aplikowania o środki pozabudżetowe dla gminy
i jednostek podległych.
6. Kontrola przebiegu realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków
zewnętrznych w zakresie zgodności z dokumentacją aplikacyjną i umową
o dofinansowanie.
7. Przygotowywanie i realizacja działań promocyjnych związanych z realizowanymi
projektami.
8. Gromadzenie informacji na temat możliwości podejmowania współpracy z innymi
podmiotami w zakresie wspólnej realizacji projektów.
9. Prowadzenie procedur wynikających z Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o przesłankach wyłączenia stosowania procedur określonych przepisami ustawy
Prawo zamówień publicznych dotyczących wartości zamówienia , mających na celu
wybór wykonawcy i zawarcie umowy.
10. Sporządzanie, rejestrowanie i przechowywanie aneksów do umów zawartych
w wyniku prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
11. Współpraca z pracownikami wydziału oraz z administracją rządową, samorządową
i instytucjami Unii Europejskiej w zakresie opracowywania strategii pozyskiwania
środków finansowych z funduszy europejskich i krajowych w celu realizacji zadań
miasta.
12. Dokonywanie aktualizacji i innych zmian w Strategii Rozwoju Miasta i Programach
Rewitalizacji Miasta.
13. Monitorowanie potrzeb społecznych i gospodarczych gminy oraz podejmowanie
działań zmierzających do wykorzystania potencjału gospodarczego obszaru
w kontekście pozyskiwania funduszy.
14. Monitorowanie, koordynowanie i analizowanie wszystkich dostępnych programów
pomocowych Unii Europejskiej oraz innych źródeł zewnętrznych, z których istnieje
możliwość pozyskania środków finansowych oraz przekazywanie informacji w tym
zakresie odpowiednim wydziałom Urzędu Miasta i gminnym jednostkom
organizacyjnym.
15. Monitorowanie oraz wspieranie gminnych jednostek organizacyjnych
w przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych dotyczących zadań inwestycyjnych
planowanych do realizacji z udziałem środków zewnętrznych.
16. Nadzór nad przygotowaniem dokumentacji przez podmioty zewnętrzne i gminne
jednostki organizacyjne oraz wydziały Urzędu Miasta do ubiegania się o środki
pozabudżetowe.

IV. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny - opatrzony własnoręcznym, odręcznym podpisem.
2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – kompletnie
wypełniony i opatrzony własnoręcznym, odręcznym podpisem.
3. Kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy.
4. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
5. Kserokopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach
i umiejętnościach.
6. Oświadczenia kandydata: o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o posiadaniu pełnej zdolności do
czynności prawnych - wszystkie opatrzone własnoręcznym, odręcznym podpisem.
7. Oświadczenie o stanie zdrowia.
8. Kserokopia prawa jazdy.
9. Inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych
podanych w ogłoszeniu a w razie braku takich dokumentów stosowne oświadczenie
o ich spełnieniu.

V Termin i miejsce składania dokumentów.
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w okienku Urzędu Miasta
Myszków ul. Kościuszki 26, do godz. 17.30 w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
„Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Wydziału Rozwoju Miasta” w terminie
do dnia 15.12.2020r., lub przesłać pocztą na adres jak wyżej. Decyduje data
faktycznego wpływu do Urzędu Miasta Myszkowa.
2. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu, po wyżej określonym terminie nie będą
rozpatrywane.
3. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o
dalszych działaniach związanych z naborem. Selekcja końcowa kandydatów będzie
polegała na napisaniu testu kwalifikacyjnego, a w drugim etapie na rozmowie
kwalifikacyjnej.
4. Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikują się do dalszego etapu naboru będą
do odebrania osobiście w siedzibie Urzędu Miasta, pokój 101.
5. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Myszków.
Jedna odpowiedź do “Burmistrz poszukuje Kierownika Wydziału Rozwoju Miasta”

 1. Grzegorz Walaszek pisze:

  Witam Państwa,

  Przeczytałem ogłoszenie i jestem zainteresowany tylko mam problem ze mieszkam w Anglii i szukam pracy w Polsce ( w Myszkowie) i nie mogę zgłosić osobiscie z moi podanie i dokumentami potwierdzajace moje kwalfikacje zawodowe a mam wysokie kwalfikacje zawodowe i chciałbym coś zmienic w miom miescie poziem zycia mieszkańców . Czy istnieje inna forma złozenia dokumentów.

  Z poważaniem

  Grzegorz Walaszek

  1
  0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *