Urząd szuka pracownika
25 listopada 2020 r. | 11:51
1

Jest praca w Urzędzie Miasta w Myszkowie. Urząd poszukuje Młodszego referenta w Wydziale Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta Myszkowa. Umowa o pracę na czas nieokreślony zostanie poprzedzona umową na okres 6 miesięcy. Pensja niska, ale praca pewna.

Ogłoszenie znajdziecie poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

ogłoszenie:

I. Określenie stanowiska, warunki pracy na stanowisku:
1. Miejscem pracy jest Urząd Miasta Myszkowa ul. Kościuszki 26
42-300 Myszków

Stanowisko – młodszy referent w Wydziale Rozwoju Miasta
Wymiar czasu pracy – w pełnym wymiarze czasu pracy

Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę – grudzień 2020r.
(miesiąc i rok)
- umowa o pracę na czas nieokreślony zostanie poprzedzona umową na okres
6 miesięcy,
= w czasie zatrudnienia w Urzędzie obowiązuje zakaz wykonywania zajęć
określonych w art. 30 ustawy o pracownikach samorządowych.

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
1. Wymagania niezbędne:
Kandydatem na wolne stanowisko urzędnicze może być osoba, która:
- posiada obywatelstwo polskie,
- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw
publicznych,
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne, ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
- posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne,
- mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z pozyskiwaniem
środków zewnętrznych w tym unijnych,
- ogólny stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie, na w/w stanowisku.
2. Wymagania dodatkowe:
- znajomość Ustawy o samorządzie gminnym,
- umiejętność pracy w programach biurowych typu edytor tekstu Word i arkusz
kalkulacyjny Exel.
 predyspozycje osobowościowe tj. poczucie odpowiedzialności za realizowane
zadania, samodzielność, rzetelność, kreatywność, wysoka kultura osobista,
odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
zdyscyplinowanie, terminowość,
- umiejętność obsługi urządzeń biurowych: komputer, skaner, ksero.
III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Udział w opracowywaniu, zgłaszaniu i realizacji działań zmierzających do rozwoju
Gminy Myszków.
2. Udział w przygotowywaniu, we współpracy z merytorycznymi wydziałami Urzędu,
kompletnych wniosków aplikacyjnych o środki pozabudżetowe na projekty
inwestycyjne i nieinwestycyjne.
3. Udział w sporządzaniu wniosków o płatności i wniosków sprawozdawczych oraz
harmonogramów realizacji projektu, jak również dokonywanie ich aktualizacji.
4. Prowadzenie procedur wynikających z Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o przesłankach wyłączenia stosowania procedur określonych przepisami ustawy
Prawo zamówień publicznych dotyczących wartości zamówienia , mających na celu
wybór wykonawcy i zawarcie umowy.
5. Sporządzanie, rejestrowanie i przechowywanie aneksów do umów zawartych
w wyniku prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
6. Udział w monitorowaniu, koordynowaniu i analizowaniu wszystkich dostępnych
programów pomocowych Unii Europejskiej oraz innych źródeł zewnętrznych
z których istnieje możliwość pozyskania środków finansowych oraz przekazywanie
informacji w tym zakresie odpowiednim wydziałom Urzędu Miasta.
IV. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny - opatrzony własnoręcznym, odręcznym podpisem.
2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - kompletnie
wypełniony i opatrzony własnoręcznym podpisem.
3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
4. Kserokopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach
i umiejętnościach.
5. Oświadczenia kandydata: o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o posiadaniu pełnej zdolności do
czynności prawnych - wszystkie opatrzone własnoręcznym podpisem.
6. Oświadczenie o stanie zdrowia.
7. Kserokopia prawa jazdy.
8. Inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych
podanych w ogłoszeniu, a w razie braku takich dokumentów stosowne oświadczenie
o ich spełnieniu.
V Termin i miejsce składania dokumentów:
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w oknie biura podawczego
Urzędu Miasta Myszkowa ul. Kościuszki 26, w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
„Dotyczy naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Rozwoju Miasta” w
terminie do dnia 01.12.2020r do godz. 17.30 lub przesłać pocztą na adres jak wyżej.
Decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu Miasta Myszkowa.
2. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu, po wyżej określonym terminie nie będą
rozpatrywane.
3. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie
o dalszych działaniach związanych z naborem. Selekcja końcowa kandydatów będzie
polegała na napisaniu testu kwalifikacyjnego, a w drugim etapie na rozmowie
kwalifikacyjnej.
4. Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikują się do dalszego etapu naboru będą
do odebrania osobiście w siedzibie Urzędu Miasta, pokój 101.
5. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Myszków
Jedna odpowiedź do “Urząd szuka pracownika”

  1. Nina pisze:

    Niby wszystko wystawione zgodnie z przepisami ale i tak już pewnie wszystko ustawione i są zerowe szanse na dostanie się do urzędu z ulicy bez znajomości?….

    0
    0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *