30 grudnia sesja budżetowa!
18 grudnia 2019 r. | 13:00
1

W poniedziałek 30 grudnia w Urzędzie Miasta Myszkowa odbędzie się sesja Rady Miasta w Myszkowie, podczas której radni uchwalą budżet na 2020 rok.

Początek sesji o godz. 9:00.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o podpisaniu protokołów z sesji Rady Miasta z dnia 21 listopada 2019r. i z dnia 10 grudnia 2019r. oraz o uwagach wniesionych przez radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Burmistrza o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 i wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za okres od grudnia 2018r. do grudnia 2019r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków na lata 2020-2032.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Myszkowa na rok 2020:
odczytanie projektu uchwały budżetowej,
odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
odczytanie opinii i wniosków komisji właściwej do spraw budżetu,
przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały,
dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza,
głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myszków położonej w Myszkowie (obręb Myszków),
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myszków położonej w Myszkowie (obręb Myszków),
przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta w Myszkowie na 2020r.,
zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta w Myszkowie na 2020 rok,
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Myszkowa na 2020r.,
uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Myszkowa na 2020r.,
zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej.
9. Informacja na temat interpelacji złożonych przez radnych w okresie międzysesyjnym.
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Zamknięcie obrad sesji.

PAWEŁ GĄSIORSKI
Jedna odpowiedź do “30 grudnia sesja budżetowa!”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *