Jest praca w Urzędzie Miasta Myszków. Można zarobić nawet 3300 zł
18 marca 2022 r. | 12:20
0

Urząd Miasta Myszków poszukuje pracownika na stanowisko inspektora w Referacie Nadzoru w Urzędzie Miasta Myszków. Można zarobić ok. 3300 zł miesięcznie.

Szczegóły w ogłoszeniu poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

ogłoszenie:

I. Określenie stanowiska, warunki pracy na stanowisku.
1. Miejscem pracy jest Urząd Miasta Myszkowa ul. Kościuszki 26
42-300 Myszków
Stanowisko – inspektora w Referacie Nadzoru
Wymiar czasu pracy – w pełnym wymiarze czasu pracy
Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę - kwiecień 2022r.
(miesiąc i rok)
− umowa o pracę na czas nieokreślony zostanie poprzedzona umową na okres
6 miesięcy,
− w czasie zatrudnienia w Urzędzie obowiązuje zakaz wykonywania zajęć
określonych w art. 30 ustawy o pracownikach samorządowych.

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem
1. Wymagania niezbędne:
Kandydatem na wolne stanowisko urzędnicze może być osoba, która:
− posiada obywatelstwo polskie,
− ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw
publicznych,
− nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne, ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
− wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze lub wyższe techniczne,
− ogólny stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie, na w/w stanowisku,
− minimum 3 - letni staż pracy (mile widziana praca na stanowisku kierowniczym),
− doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
− umiejętność dokonywania analiz ekonomicznych i finansowych,
− doświadczenie w audycie i kontroli,
− prawo jazdy kat. „B”,
− mile widziane uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek.
2. Umiejętności zawodowe ( m.in. znajomość przepisów prawnych niezbędnych na
stanowisku):
− znajomość przepisów kodeksu spółek handlowych,
− Kodeks Postępowania Administracyjnego,
− ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odbiorze ścieków
− znajomość ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
− ustawy o odpadach w zakresie kompetencji gminy
− ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,
− ustawa o finansach publicznych
− ustawa o samorządzie gminnym.
3. Predyspozycje osobowościowe:
− poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania,
− samodzielność,
− rzetelność,
− umiejętność szybkiej analizy,
− kreatywność,
− wysoka kultura osobista,
− odporność na stres,
− komunikatywność,
− zdyscyplinowanie,
− terminowość,
− umiejętność pracy pod presją czasu.
4. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
− znajomość programów biurowych typu edytor tekstu Word, arkusz kalkulacyjny
Excel.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
1. Zakres zadań;
1) Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności wynikających z praw
i obowiązków jednoosobowych spółek gminy Myszków (MTBS Sp. z o.o. w
Myszkowie, PUK „SANIKO”sp. z o.o. w Myszkowie, ZWiK Sp. z o.o.
w Myszkowie) w tym min:
− nadzór nad sprawozdawczością rad nadzorczych,
− nadzór nad prawidłowością zwołania oraz przygotowania dokumentacji do odbycia
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,
− udział w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników oraz protokołowanie
i przygotowanie projektów uchwał wraz z dokumentacją pod obrady Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników,
− nadzór i przygotowywanie stosownych dokumentów w sprawach majątkowych
spółek, w przypadku podwyższania kapitału zakładowego spółek w formie aportu lub
gotówki,
− nadzór nad realizacją umów zawartych ze spółkami na dzierżawę lub użyczenie
środków trwałych stanowiących własność gminy,
− bieżący nadzór właścicielski w sprawach pomiędzy Właścicielem a Zarządami
Spółek i Radami Nadzorczymi

IV. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny - opatrzony własnoręcznym, odręcznym podpisem.
2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - kompletnie
wypełniony i opatrzony własnoręcznym, odręcznym podpisem.
3. Kserokopia dokumentów poświadczających staż pracy.
4. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
5. Kserokopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach
i umiejętnościach.
6. Oświadczenia kandydata: o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o posiadaniu pełnej zdolności do
czynności prawnych - wszystkie opatrzone własnoręcznym, odręcznym podpisem
7. Oświadczenie o stanie zdrowia.
8. Kserokopia prawa jazdy.
9. Inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych
podanych w ogłoszeniu, a w razie braku takich dokumentów stosowne oświadczenie
o ich spełnieniu.
V Termin i miejsce składania dokumentów.

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w oknie biura podawczego Urzędu
Miasta Myszkowa ul. Kościuszki 26, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy
naboru na stanowisko inspektora w Referacie Nadzoru” w terminie do dnia
28.03.2022r do godz. 15.30 lub przesłać pocztą na adres jak wyżej. Decyduje data
faktycznego wpływu do Urzędu Miasta Myszkowa.
2. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu, po wyżej określonym terminie nie będą
rozpatrywane.
3. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie
o dalszych działaniach związanych z naborem. Selekcja końcowa kandydatów będzie
polegała na napisaniu testu kwalifikacyjnego, a w drugim etapie na rozmowie
kwalifikacyjnej.
4. Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikują się do dalszego etapu naboru będą
do odebrania osobiście w siedzibie Urzędu Miasta, pokój 101.
5. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Myszków.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.