Praca w Urzędzie Miasta Myszkowa
15 grudnia 2023 r. | 11:58
0

Burmistrz Myszkowa ogłosił kolejny nabór. Tym razem w Urzędzie Miasta Myszkowa poszukiwany jest pracownik na stanowisko Referenta w Wydziale Rozwoju Miasta.

Szczegóły w ogłoszeniu poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

I. Określenie stanowiska, warunki pracy na stanowisku:
1. Miejscem pracy jest Urząd Miasta Myszkowa ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków.
Stanowisko - Referent w Wydziale Rozwoju Miasta.
Wymiar czasu pracy - pełny wymiar czasu pracy.
Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę – styczeń 2024r.
(miesiąc i rok)
- umowa o pracę na czas nieokreślony zostanie poprzedzona umową na okres
6 miesięcy,
- w czasie zatrudnienia w Urzędzie obowiązuje zakaz wykonywania zajęć określonych
w art. 30 ustawy o pracownikach samorządowych.
II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
1. Wymagania niezbędne:
Kandydatem na wolne stanowisko urzędnicze może być osoba, która posiada:
- obywatelstwo polskie,
- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne, ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
- wykształcenie wyższe,
- minimum roczny staż pracy,
- przynajmniej roczne doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych, w tym
dofinansowanych ze środków zewnętrznych np. UE, środki krajowe lub inne,
- ogólny stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
2. Wymagania dodatkowe:
a) Znajomość przepisów prawnych, w szczególności z zakresu:
- Ustawy o samorządzie gminnym,
- Ustawy prawo zamówień publicznych.
b) Umiejętność obsługi urządzeń biurowych:
- komputer, skaner, ksero,
- umiejętność pracy w programach biurowych typu: edytor tekstu Word i arkusz
kalkulacyjny Excel.
c) Predyspozycje osobowościowe:
- poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania,
- samodzielność oraz rzetelność,
- kreatywność,
- wysoka kultura osobista,
- odporność na stres,
- umiejętność pracy w zespole oraz komunikatywność,
- zdyscyplinowanie, terminowość.
III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Opracowywanie, zgłaszanie i realizacja działań zmierzających do rozwoju Gminy
Myszków.
2. Udział w przygotowywaniu, we współpracy z merytorycznymi wydziałami Urzędu,
kompletnych wniosków aplikacyjnych o środki pozabudżetowe na projekty inwestycyjne
i nieinwestycyjne.
3. Udział w sporządzaniu wniosków o płatności i wniosków sprawozdawczych oraz
harmonogramów realizacji projektu, jak również dokonywanie ich aktualizacji.
4. Prowadzenie procedur wynikających z Regulaminu udzielania zamówień publicznych
mających na celu wybór wykonawcy i zawarcie umowy.
5. Monitorowanie, koordynowanie i analiza wszystkich dostępnych programów
pomocowych Unii Europejskiej oraz innych źródeł zewnętrznych z których istnieje
możliwość pozyskania środków finansowych.
IV. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny - opatrzony własnoręcznym, odręcznym podpisem.
2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - kompletnie
wypełniony, opatrzony klauzulą zgody oraz własnoręcznym podpisem.
3. Kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia
potwierdzające trwające zatrudnienie).
4. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
5. Kserokopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach
i umiejętnościach.
6. Wykaz realizowanych projektów inwestycyjnych z ostatnich 5 lat ze wskazaniem:
podmiotu realizującego, zakresu projektu, okresu realizacji, źródła finansowania,
funkcji/roli w projekcie, celem potwierdzenia rocznego doświadczenia w pracy przy
projektach.
7. Oświadczenia kandydata: o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności
prawnych - wszystkie opatrzone własnoręcznym podpisem.
8. Oświadczenie o stanie zdrowia.
9. Inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych
podanych w ogłoszeniu, a w razie braku takich dokumentów stosowne oświadczenie
o ich spełnieniu.
V. Termin i miejsce składania dokumentów:
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w oknie biura podawczego Urzędu
Miasta Myszkowa ul. Kościuszki 26, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy
naboru na stanowisko referenta w Wydziale Rozwoju Miasta” w terminie do dnia
02.01.2024r. do godz. 17.30 lub przesłać pocztą na adres jak wyżej. Decyduje data
faktycznego wpływu do Urzędu Miasta Myszkowa.
2. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie
o dalszych działaniach związanych z naborem. Selekcja końcowa kandydatów będzie
polegała na napisaniu testu kwalifikacyjnego, a w drugim etapie na rozmowie
kwalifikacyjnej.
4. Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikują się do dalszego etapu naboru będą do
odebrania osobiście w siedzibie Urzędu Miasta, pokój 101.
5. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Myszków
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *