fot. facebook.com/ZSP4wMyszkowie
Są konkursy na dyrektorów szkół w Myszkowie
07 marca 2023 r. | 11:31
0

Burmistrz Myszkowa ogłosił konkursy na dyrektorów Szkoły Podstawowej Nr 1 im. A. Mickiewicza, Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 im. H. Sienkiewicza w Myszkowie.

Ogłoszenie poniżej:

BURMISTRZ MIASTA MYSZKOWA OGŁASZA KONKURSY na STANOWISKA D Y R E K T O R A:
1. Szkoły Podstawowej Nr 1 im. A. Mickiewicza ul. Leśna 1, 42- 300 Myszków
2. Szkoły Podstawowej Nr 4, ul. Jedwabna 93, 42-300 Myszków
6. Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5, ul. Sikorskiego 20a,
42- 300 Myszków

1. Do konkursów mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w §1 i §12 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. 2021r. poz. 1449 z późn. zm).

2. Zgodnie z §1 ust.2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. 2021r. poz. 1428 ) oferta kandydata przystępującego do konkursu powinna zawierać:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły,
b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego,

c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
- imię (imiona) i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

f) w przypadku cudzoziemca - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie:
- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim, lub
- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
- dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

g) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

l) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,

m) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

n) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.),

o) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
(Powyższy wykaz dokumentów sporządzono na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1428)

3. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane.

4. Jeśli na składanych dokumentach widnieją różne nazwiska, należy dołączyć stosowne oświadczenie o zmianie nazwiska z podaniem daty zaistniałej zmiany.

5. Zaświadczenie lekarskie powinno być wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem oferty.

6. Oferty należy składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Miasta w Myszkowie ul. Kościuszki 26, pok. 109 w terminie do dnia 23 marca 2022r. do godziny 15:00 w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu i adresem e-mail i z napisem odpowiednio:

1) „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. A. Mickiewicza, ul. Leśna 1
42-300 Myszków

2) „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4, ul. Jedwabna 93,
42-300 Myszków

6) „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5,
ul. Sikorskiego 20a, 42-300 Myszków

9. Konkursy przeprowadzą komisje konkursowe powołane przez Burmistrza Miasta Myszkowa.

10. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni na piśmie.

PAWEŁ GĄSIORSKI
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *