Starostwo Powiatowe w Myszkowie poszukuje pracownika
16 sierpnia 2019 r. | 10:38
0

Starostwo Powiatowe w Myszkowie poszukuje pracownika. Właśnie został ogłoszony nabór na wolne stanowisko urzędnicze - samodzielny referent - w Wydziale Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Myszkowie w wymiarze czasu pracy - pełny etat.

Szczegóły w ogłoszeniu poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

ogłoszenie:

1. Wymagania niezbędne
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie geodezyjne średnie z dwuletnim stażem pracy lub wyższe

2. Wymagania dodatkowe
a) preferowane doświadczenie zawodowe w organie administracji rządowej lub samorządowej,
b) znajomość przepisów ustaw:
- prawo geodezyjne i kartograficzne,
- kodeks cywilny,
- kodeks postępowania administracyjnego i związanych z nimi aktów wykonawczych w szczególności rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
c) znajomość zagadnień samorządu terytorialnego,
d) umiejętność pracy w zespole,
e) odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność, wysoka kultura osobista,
f) znajomość pakietu MS Office, środowisko Windows. Mile widziana znajomość obsługi oprogramowania GEO-INFO

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
- kompleksowa obsługa interesantów w informatycznym systemie GEO-INFO do prowadzenia zasobu geodezyjnego, a w szczególności przygotowywanie i weryfikacja materiałów geodezyjnych na zlecenia stron i podmiotów gospodarczych tj.: wyrysów geodezyjnych, kopii map zasadniczych, ewidencyjnych i glebowych oraz innych materiałów zasobu,
- naliczanie opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne, wystawianie i podpisywanie dokumentów obliczenia opłaty,
- współpraca z ewidencją gruntów i budynków, doprowadzanie do spójności części kartograficznej z częścią opisową ewidencji gruntów i budynków,
- aktualizacja numerycznych baz prowadzonych przez starostę.

4. Warunki pracy na stanowisku
Praca w budynku urzędu i poza nim. Pomieszczenie biurowe spełniające wymagania bhp,
budynek wyposażony w podjazd i windę.

5. W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia niniejszego naboru wskaźnik zatrudnienia
osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi powyżej 6%.

6. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o to stanowisko,
b) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
c) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
d) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia potwierdzające zatrudnienie),
e) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
f) oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
h) oświadczenie RODO - klauzula zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

7. Termin i miejsce składania dokumentów
Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie, opatrzonej hasłem „NABÓR GK” w terminie do dnia 27.08.2019r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myszkowie, 42–300 Myszków, ul. Pułaskiego 6,- sala obsługi interesanta - do godz. 13.00, lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem „NABÓR GK”, decyduje data wpływu listu poleconego do urzędu. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.

8. Inne informacje
Dokumenty aplikacyjne osób, które nie spełniły wymagań formalnych oraz nie zostały wybrane do zatrudnienia będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty ogłoszenia informacji o wynikach naboru. W okresie tym w/w osoby, które brały udział w procedurze naboru mają prawo ich odbioru.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Myszkowie.

9. Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia testu i rozmowy kwalifikacyjnej indywidualnie – drogą telefoniczną.

 
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *