Urząd poszukuje młodszego referenta
28 lipca 2022 r. | 09:27
0

Urząd Miasta Myszków ogłosił kolejny nabór. Tym razem na młodszego referenta w Wydziale Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji w Urzędzie Miasta Myszkowa. Na tym stanowisku można zarobić nieco ponad najniższą krajową.

ogłoszenie:

I. Określenie stanowiska, warunki pracy na stanowisku:
1. Miejscem pracy jest Urząd Miasta Myszkowa ul. Kościuszki 26
42-300 Myszków
Stanowisko – młodszy referent w Wydziale Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji
Wymiar czasu pracy – w pełnym wymiarze czasu pracy
Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę – sierpień 2022r.
(miesiąc i rok)
 umowa o pracę na czas nieokreślony zostanie poprzedzona umową na okres
6 miesięcy,
 w czasie zatrudnienia w Urzędzie obowiązuje zakaz wykonywania zajęć
określonych w art. 30 ustawy o pracownikach samorządowych.

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
1. Wymagania niezbędne:
Kandydatem na wolne stanowisko urzędnicze może być osoba, która:
 posiada obywatelstwo polskie,
 ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne, ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 posiada wykształcenie techniczne - posiadanie minimum średniego technicznego
wykształcenia lub licencjat uczelni o kierunku technicznym, ewentualnie
ukończony minimum drugi rok studiów na uczelni technicznej o kierunku
budownictwo lub pokrewnym inżynieryjnym drogowym lub sanitarnym.
 ogólny stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie, na w/w stanowisku,
 mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku przy realizacji czynności
związanych z przygotowywaniem lub realizacją inwestycji, bieżącym utrzymaniem
lub zarządzaniem drogami, sieciami wodociągowymi lub kanalizacyjnymi.
2. Wymagania dodatkowe:
 znajomość przepisów Prawa budowlanego oraz rozporządzeń wykonawczych
wydanych w tym zakresie, Ustawy o drogach publicznych oraz rozporządzeń
wykonawczych wydanych w tym zakresie, Prawa wodnego oraz rozporządzeń
wykonawczych wydanych w tym zakresie, znajomość ustawy Prawo zamówień
publicznych, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Ustawy o samorządzie
gminnym,
 umiejętność pracy w programach biurowych typu edytor tekstu Word i arkusz
kalkulacyjny Excel, mile widziana umiejętność obsługi programu do
kosztorysowania Norma, AutoCad (zakres podstawowy ),
 prawo jazdy kat.”B”,
 predyspozycje osobowościowe tj. poczucie odpowiedzialności za realizowane
zadania, samodzielność, rzetelność, umiejętność szybkiej analizy, kreatywność,
wysoka kultura osobista, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole,
komunikatywność, zdyscyplinowanie, terminowość, umiejętność pracy pod presją
czasu,
 umiejętność obsługi urządzeń biurowych: komputer, skaner, ksero.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Pomoc w przygotowaniu dokumentacji do realizacji inwestycji:
a/ określenie założeń technicznych do projektowania,
b/ przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia,
c/ przygotowanie wzoru umowy,
d/ przygotowanie wniosku o udzielenie zamówienia publicznego,
e/ nadzór merytoryczny nad realizacją zawartej umowy o prace projektowe.
2. Pomoc przy realizacji zadań inwestycyjnych:
a/ przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia,
b/ przygotowywanie wzorów umów na roboty budowlane, o pełnienie funkcji nadzoru
inwestorskiego i innych związanych z realizacją robót budowlanych,
c/ przygotowanie wniosku o udzielenie zamówienia publicznego,
d/ nadzór merytoryczny nad realizacja zawartych umów w zakresie realizacji
inwestycji,
e/ rozliczenia techniczne i finansowe prowadzonych zadań inwestycyjnych.
3. Wykonywanie czynności związanych ze sprawozdawczością w zakresie udzielonych
zamówień publicznych oraz innymi obowiązkami sprawozdawczymi należącymi do
pracy wydziału,
4. Przygotowanie projektów pism, opracowanie zestawień leżących w zakresie
merytorycznym wydziału, udzielanie informacji mieszkańcom.

IV. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny - opatrzony własnoręcznym, odręcznym podpisem.
2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - kompletnie
wypełniony i opatrzony własnoręcznym podpisem.
3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
4. Kserokopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach
i umiejętnościach.
5. Oświadczenia kandydata: o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o posiadaniu pełnej zdolności do
czynności prawnych - wszystkie opatrzone własnoręcznym podpisem.
6. Oświadczenie o stanie zdrowia.
7. Kserokopia prawa jazdy.
8. Inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych
podanych w ogłoszeniu, a w razie braku takich dokumentów stosowne oświadczenie
o ich spełnieniu.
V Termin i miejsce składania dokumentów:
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w oknie biura podawczego Urzędu
Miasta Myszkowa ul. Kościuszki 26, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy
naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Infrastruktury Miejskiej
i Inwestycji” w terminie do dnia 05.08.2022r do godz. 13.30 lub przesłać pocztą na
adres jak wyżej. Decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu Miasta Myszkowa.
2. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu, po wyżej określonym terminie nie będą
rozpatrywane.
3. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie
o dalszych działaniach związanych z naborem. Selekcja końcowa kandydatów będzie
polegała na napisaniu testu kwalifikacyjnego, a w drugim etapie na rozmowie
kwalifikacyjnej.
4. Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikują się do dalszego etapu naboru będą
do odebrania osobiście w siedzibie Urzędu Miasta, pokój 101.
5. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Myszków.

 
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.