Urząd szuka kasjera!
11 maja 2021 r. | 10:03
0

Urząd Miasta Myszków poszukuje pracownika. Właśnie został ogłoszony nabór na wolne stanowisko pracy - kasjera w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miasta Myszków.

ogłoszenie:

I. Określenie stanowiska, warunki pracy na stanowisku.
1. Miejscem pracy jest Urząd Miasta Myszkowa ul. Kościuszki 26
42-300 Myszków.
Stanowisko – kasjer w Wydziale Finansowo- Budżetowym
Wymiar czasu pracy – w pełnym wymiarze czasu pracy.
Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę - sierpień 2021r.
(miesiąc i rok)
 umowa o pracę na czas nieokreślony zostanie poprzedzona umową na okres
6 miesięcy,
 w czasie zatrudnienia w Urzędzie obowiązuje zakaz wykonywania zajęć
określonych w art. 30 ustawy o pracownikach samorządowych.
II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem
1. Wymagania niezbędne:
Kandydatem na wolne stanowisko urzędnicze może być osoba, która:
 posiada obywatelstwo polskie,
 ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw
publicznych,
 nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 posiada wykształcenie wyższe magisterskie,
 doświadczenie zawodowe min. 2 lata na stanowisku kasjera,
 ogólny stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

2.Wymagania dodatkowe:
1) Wiedza z zakresu ustaw i rozporządzeń:
 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713
ze zm.),
 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U z 2021r. poz.
305),
 ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2020r. poz. 1325
ze zm.),
 ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze
zm.),
 rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w
sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów
jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych
zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych
jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 342),
 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów
oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r. poz.
1053 z późn. zm.),
 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona
wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez
przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 793).
2) Umiejętność obsługi urządzeń biurowych: komputer, skaner, ksero
3) Predyspozycje osobowościowe:
 zdolności organizacyjne,
 umiejętność komunikacji interpersonalnej i rozwiązywania konfliktów,
 komunikatywność,
 samodzielność,
 odpowiedzialność,
 odporność na stres,
 wysoka kultura osobista.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
1. Przyjmowanie wpłat gotówkowych i bezgotówkowych za podatki, opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę skarbową, zezwolenia alkoholowe,
opłatę TAXI, opłaty za dane osobowe, wieczyste użytkowanie, dzierżawy gruntów i
inne należności przysługujące gminie.
2. Podejmowanie z banku gotówki celem wypłat zaliczek i delegacji.
3. Codzienne sporządzanie raportów kasowych oraz porównanie salda raportu z gotówką
znajdującą się w kasie.
4. Odprowadzanie gotówki do banku na rachunek bankowy.
5. Prowadzenie ewidencji udzielonych zaliczek oraz nadzorowanie aby zaliczki były
rozliczane w ustalonym terminie.
6. Prowadzenie ewidencji szczegółowej oraz książki druków ścisłego zarachowania
wydanych i zwróconych mandatów karnych.
7. Przypisywanie w systemie księgowym należności z tytułu mandatów kredytowych,
które nie zostały zapłacone w danym miesiącu.
8. Kompletowanie, zabezpieczanie i archiwizowanie dokumentów związanych ze
stanowiskiem pracy.
9. Obsługa poczty elektronicznej (PROTON, e-mail).
10. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez samokształcenie.
11. Załatwianie spraw zleconych przez Skarbnika, Burmistrza oraz ich Zastępców.

IV. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny - opatrzony własnoręcznym, odręcznym podpisem.
2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - kompletnie
wypełniony i opatrzony własnoręcznym, odręcznym podpisem.
3. Kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy.
4. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
5. Kserokopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach
i umiejętnościach.
6. Oświadczenia kandydata: o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o posiadaniu pełnej zdolności do
czynności prawnych - wszystkie opatrzone własnoręcznym, odręcznym podpisem
7. Oświadczenie o stanie zdrowia.
8. Inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych
podanych w ogłoszeniu, a w razie braku takich dokumentów stosowne oświadczenie
o ich spełnieniu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy powinny
być opatrzone klauzulą zgody:

Ja niżej podpisana/ny oświadczam, iż zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, /Dz.Urz. UE L 119, s.1/, wyrażam
wyraźną i dobrowolną zgodę (art.7 ust.2) na przetwarzanie przez Urząd Miasta Myszkowa z siedzibą ul.
Kościuszki 26, 42-300 Myszków, jako Administratora danych, moich danych osobowych, zawartych
w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w celu realizacji procesu naboru na wolne stanowisko
pracy, w zakresie szerszym niż jest to wymagane na podstawie art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy, oraz późniejszych kontaktów w przedmiotowej sprawie.
Zostałam/łem poinformowana/y ٭ o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie, w formie pisemnego
oświadczenia. Mam świadomość, iż wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
٭ niepotrzebne skreślić
……………………………………………….. ……………………………………………….
(miejscowość, data DD/MM/RR ) ( Miejscowość data, czytelny podpis)

V Termin i miejsce składania dokumentów.
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w oknie biura podawczego
Urzędu Miasta Myszków ul. Kościuszki 26, w terminie do dnia 28 maja 2021r. do
godz.17.30 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko
kasjera do Wydziału Finansowo-Budżetowego” , lub przesłać pocztą na adres jak
wyżej. Decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu Miasta Myszkowa.
2. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą
rozpatrywane.
3. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie
o dalszych działaniach związanych z naborem. O wyniku naboru zadecyduje łączna
punktacja z testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
4. Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do dalszego etapu naboru będą telefonicznie
powiadomieni o wynikach naboru. Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikują
się do dalszego etapu będą do odebrania osobiście w siedzibie Urzędu Miasta, pokój
101.
5. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Myszków.
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *