Będzie głosowanie w sprawie podwyższenia podatków!
11 listopada 2022 r. | 13:19
1

W czwartek, 17 listopada o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta Myszków odbędzie sie sesja Rady Miasta w Myszkowie, podczas której radni będą głosować w sprawie podwyższenia podatków od nieruchomości i środków transportowych.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o podpisaniu protokołów z sesji Rady Miasta z dnia 25.08.2022r. i z dnia 29.09.2022r.oraz o uwagach wniesionych przez radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych dokonanej przez Wojewodę Śląskiego oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego w Myszkowie.
6. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie za rok szkolny 2021/2022.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków,
zmian w budżecie Miasta Myszkowa na rok 2022,
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
zmiany regulaminu udzielania dofinansowania na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych w ramach projektu pn. "Granty-wymiana pieców c.o. w Myszkowie" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.6 Czyste powietrze, Poddziałanie 4.6.1 Czyste powietrze-konkurs,
wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXVIII/300/17 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 5 października 2017r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Myszków,
udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Myszków na 2022r. dla Powiatu Myszkowskiego na dofinansowanie kosztów prowadzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Myszkowie,
ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu uczniów do placówek oświatowych,
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami,
wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
przyjęcia zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych Gminy Myszków,
określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Myszków udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Myszków,
Programu współpracy Gminy Myszków z organizacjami pozarządowymi na 2023r.,
przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie,
uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszkowie,
uchwalenia zmiany do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022r.
8. Wybór opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Myszkowa.
9. Informacja na temat interpelacji złożonych przez radnych w okresie międzysesyjnym.
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Zamknięcie obrad sesji.

PAWEŁ GĄSIORSKI
Jedna odpowiedź do “Będzie głosowanie w sprawie podwyższenia podatków!”

  1. ..."z pohulanki"... pisze:

    Temu ” Panu” ( kto na niego głosował ? ) najlepiej wychodzi podwyższanie podatków. Trzeba przecież spłacić kredyty które się pozaciągało na spłatę wcześniejszych kredytów .

    3
    0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *