Dziś sesja. Czy zostanie rozwiązany problem śmieci?
07 marca 2019 r. | 09:15
0

Dziś o godz. 11:00 w Urzędzie Miasta w Myszkowie odbędzie się V sesja Rady Miasta w Myszkowie, podczas której będzie debata na temat odbierania odpadów na terenie Myszkowa.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady o podpisaniu protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 7 lutego 2019r. oraz o uwagach wniesionych przez radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie informacji na temat stanu środowiska w województwie śląskim w 2017r.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myszków na lata 2019-2031,
- zmian w budżecie na 2019 rok,
- zmiany uchwały Nr III/16/19 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019r.,
- zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta w Myszkowie na 2019 rok,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Ponadgimnazjalnej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Myszkowie w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Myszkowie,
- ustalenia projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Myszków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku,
- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Myszków,
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myszków położonej w Myszkowie (obręb Myszków),
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą,
- przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Myszków na rok 2019,
- zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Myszkowa w sprawie Budżetu Partycypacyjnego w mieście Myszków na 2020 rok,
- ustanowienia gminnego programu osłonowego dla Miasta Myszkowa na lata 2019-2023.
7. Wnioski i oświadczenia radnych.
8. Zamknięcie obrad sesji.

Sesję możecie również śledzić na żywo TUTAJ.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *