Dziś sesja Rady Miasta w Myszkowie
10 maja 2018 r. | 08:45
0

Dziś w sali obrad Urzędu Miasta Myszków odbędzie się XLVIII sesja Rady Miasta w Myszkowie, podczas której radni będą głosować m.in. w sprawie uchwalenia zmiany do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Myszkowa na 2018 r.

Początek sesji o godz. 11:00.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z realizacji Programu Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych pn.: "Nasza duża rodzina".
6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszkowie za 2017r.
7. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok dla gminy Myszków.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie na 2018r.,
- nabycia na rzecz Gminy Myszków prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Myszkowie (obręb Nierada),
- nabycia na rzecz Gminy Myszków własności nieruchomości położonej w Myszkowie (obręb Myszków),
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami,
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myszków poł. w Myszkowie (obręb Myszków),
- ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Myszkowa,
- budowy "Pomnika ku czci poległych w czasie II Wojny Światowej",
- przyjęcia "Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Myszków",
- udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Myszkowa na 2018r. dla Powiatu Myszkowskiego na dofinansowanie czyszczenia separatorów,
- udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Myszkowa na 2018r. dla Powiatu Myszkowskiego na dofinansowanie analiz próbek ścieków oczyszczonych oraz próbek wody oczyszczonej,
- ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu,
- uchwalenia zmiany do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Myszkowa na 2018r.
10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wnioski i oświadczenia radnych.
12. Zamknięcie obrad sesji.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *