Jutro sesja Rady Miasta w Myszkowie
24 czerwca 2020 r. | 11:38
0

Jutro w Urzędzie Miasta w Myszkowie odbędzie się sesja Rady Miasta w Myszkowie, podczas której radni m.in. podejmą uchwałę dotyczącą przyjęcia "Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Myszków".

Początek sesji o godz. 11:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady o podpisaniu protokołów z sesji Rady Miasta z dnia 5.03 2020r., 27.04.2020r., 4.05.2020r. oraz o uwagach wniesionych przez radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszkowie za 2019r.
6. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla gminy Myszków.
7. Sprawozdanie z realizacji Programu Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych pn.: „Nasza duża rodzina”.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków na lata 2020-2032,
zmian w budżecie Miasta Myszkowa na rok 2020,
przyjęcia "Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Myszków",
wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej zasób nieruchomości gminy Myszków na czas oznaczony do trzech lat,
udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Myszkowa na 2020r. dla Powiatu Myszkowskiego na dofinansowanie analiz próbek ścieków oczyszczonych oraz próbek wody oczyszczonej,
udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Myszkowa na 2020r. dla Powiatu Myszkowskiego na dofinansowanie kosztów czyszczenia separatorów,
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myszków położonej w Myszkowie (obręb Myszków),
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami,
rozpatrzenia petycji z dnia 25 marca 2020r.
9. Informacja na temat interpelacji złożonych przez radnych w okresie międzysesyjnym.
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Zamknięcie obrad sesji.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *