fot. MON, UM
Czy burmistrz otrzyma wotum zaufania i absolutorium za 2021 rok?
22 czerwca 2022 r. | 11:57
1

W czwartek 30 czerwca o godz. 9:30 w sali sesyjnej UM w Myszkowie odbędzie się sesja Rady Miasta w Myszkowie, podczas której radni będą głosować w sprawie udzielenia Burmistrzowi Myszkowa absolutorium i wotum zaufania.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o podpisaniu protokołów z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 5.05. 2022r. i 19.05.2022r. oraz o uwagach wniesionych przez radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy- debata.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Myszkowa wotum zaufania.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Myszkowa za 2021 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Myszkowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków na lata 2022-2034
zmian w budżecie Miasta Myszkowa na rok 2022
przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie
udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Myszkowa na 2022r. dla Powiatu Myszkowskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków – Mrzygłód na odcinku ok.8,5 km. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”.
przyjęcia „Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Myszków”
wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym
wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Myszkowie obręb Myszków
przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024
zmiany uchwały nr XXXVIII/256/21 z dnia 23 czerwca 2021r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Myszków
rozwiązania Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Myszkowie ul. Kościuszki 30
zmiany Uchwały Nr XXI/168/16 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie rozliczenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Myszków
10. Informacja na temat interpelacji złożonych przez radnych w okresie międzysesyjnym.
11. Wnioski i oświadczenia radnych.
12. Zamknięcie obrad sesji.
Jedna odpowiedź do “Czy burmistrz otrzyma wotum zaufania i absolutorium za 2021 rok?”

  1. " co Myszków na to ? " pisze:

    Każdy następny dzień z tym ” Panem ” to dzień stracony !!!!!!!!!!!!!

    4
    1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *