Jest praca w Urzędzie Miasta Myszkowa. Zarobki to nawet 3300 zł miesięcznie
22 sierpnia 2022 r. | 10:00
0

Jest kolejny nabór w Urzędzie Miasta Myszkowa. Tym razem burmistrz poszukuje podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich i Ewidencji Gospodarczej. Miesięcznie można zarobić ok. 3300 zł.

Szczegóły w ogłoszeniu poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

BURMISTRZ MIASTA MYSZKOWA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich i Ewidencji Gospodarczej w Urzędzie Miasta Myszkowa, ul. Kościuszki 26

I. Określenie stanowiska, warunki pracy na stanowisku:
1. Miejscem pracy jest Urząd Miasta Myszkowa ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków
Stanowisko – podinspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Ewidencji
Gospodarczej.
Wymiar czasu pracy – pełny wymiar czasu pracy.
Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę – wrzesień 2022r.
− umowa o pracę na czas nieokreślony zostanie poprzedzona umową na okres
6 miesięcy,
− w czasie zatrudnienia w Urzędzie obowiązuje zakaz wykonywania zajęć określonych
w art. 30 ustawy o pracownikach samorządowych.

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
Kandydatem na wolne stanowisko urzędnicze może być osoba, która:
1. Wymagania niezbędne:
− posiada obywatelstwo polskie,
− ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
− nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne, ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
− posiada wykształcenie wyższe,
− ogólny stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
− minimum 3 lata stażu pracy w samorządzie.
2. Wymagania dodatkowe:
− umiejętności zawodowe (m.in.: znajomość przepisów prawnych niezbędnych do
wykonywania pracy na stanowisku) znajomość przepisów z zakresu: ewidencji
ludności, Kodeksu wyborczego, Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
− prawo jazdy kat. „B”,
− predyspozycje osobowościowe: umiejętność rzeczowej rozmowy z interesantem,
komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, staranność, dokładność,
odporność na stres, umiejętność obsługi urządzeń biurowych: komputer, drukarka,
skaner, telefon.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Prowadzenie rejestru mieszkańców, obsługa interesantów tym zakresie.
2. Wydawanie poświadczeń zameldowania dla mieszkańców i instytucji.
3. Sporządzanie wykazu przedpoborowych, poborowych, dzieci do szkół i przedszkoli oraz
wykazu zgonów.
4. Prowadzenie rejestru mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy.
5. Prowadzenie rejestru pobytu cudzoziemców.
6. Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL.
7. Obsługa ewidencji ludności w systemie rejestrów państwowych aplikacji Źródło.
8. Przygotowanie wyborów.
9. Prowadzenie i obsługa Rejestru Danych Kontaktowych w ramach aplikacji Źródło.
10. Prowadzenie podstępowań dotyczących wymeldowania i zameldowania w trybie
administracyjnym.
11. Sporządzanie statystyk i wydruków z programu ewidencji ludności.
12. Nadawanie numeru PESEL obywatelom polskim i cudzoziemcom.
13. Aktualizacja rejestru mieszkańców z rejestrem PESEL – subskrypcje PESEL.
14. Prowadzenie rejestru wyborców. Wydawanie decyzji o wpisaniu wyborców do RW,
aktualizacja rejestru wyborców.
15. Pełnienie Funkcji i wykonywanie zadań Pełnomocnika do spraw informacji niejawnych.
16. Wykonywanie innych prac powierzonych przez Kierownika Wydziału i Burmistrza
Miasta Myszkowa.

IV. Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV).
2. List motywacyjny – opatrzony własnoręcznym, odręcznym podpisem.
3. Kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy (w tym staż pracy
w samorządzie).
4. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie
5. Kserokopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
6. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – kompletnie
wypełniony i opatrzony własnoręcznym, odręcznym podpisem.
7. Oświadczenie kandydata: o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do
czynności prawnych – wszystkie opatrzone własnoręcznym, odręcznym podpisem.
8. Kserokopia prawa jazdy
9. Oświadczenie o stanie zdrowia.
10. Inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,
podanych w ogłoszeniu, a w razie braku takich dokumentów stosowne oświadczenie
o ich spełnieniu.

V Termin i miejsce składania dokumentów:
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w oknie biura podawczego Urzędu
Miasta Myszkowa ul. Kościuszki 26, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy
naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich i Ewidencji
Gospodarczej” w terminie do dnia 30.08.2022r. do godz. 17.30 lub przesłać pocztą na
adres jak wyżej. Decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu Miasta Myszkowa.
2. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu, po wyżej określonym terminie nie będą
rozpatrywane.
3. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie
o dalszych działaniach związanych z naborem. Selekcja końcowa kandydatów będzie
polegała na napisaniu testu kwalifikacyjnego, a w drugim etapie na rozmowie
kwalifikacyjnej.
4. Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikują się do dalszego etapu naboru będą do
odebrania osobiście w siedzibie Urzędu Miasta, pokój 101.
5. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Myszków.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.