Google Street View
Po sesji powiatu: Wciąż trudna sytuacja finansowa szpitala w Myszkowie
01 lutego 2019 r. | 11:52
0

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu radni podjęli uchwały dotyczące m.in. powołania Rady Społecznej SP ZOZ. Przedstawiono także sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2018 oraz informacje o aktualnym stanie SP ZOZ.

Po otwarciu obrad, starosta myszkowski Piotr Kołodziejczyk złożył sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Następnie odniósł się do istotnych działań, które podejmował w różnorodnych zakresach. Poinformował o spotkaniach z lekarzami w dniach 7-8 stycznia, podczas których omawiana była sytuacja na oddziałach: wewnętrznym i chirurgii ogólnej w szpitalu powiatowym. Rozmowy przyniosły wymierne efekty. Oddziałowi wewnętrznemu, po krótkim okresie zawieszenia, przywrócono pełną funkcjonalność. Przyjmowani są nowi pacjenci.

Rozmowy dotyczyły także wypowiedzeń lekarskich na oddziale chirurgii ogólnej. Lekarze, pracujący na oddziale, po rozmowie ze starostą, radnym sejmiku śląskiego Piotrem Bańką i dyrektor Sławomirą Kuźmicką, zdecydowali się cofnąć swoje wypowiedzenia. Aktualnie na oddziale jest pełna obsada, a praca przebiega stabilnie.

Starosta poinformował również, że wypowiedzenie złożył naczelny lekarz szpitala Ireneusz Stokowacki, a stanowisko to objął Andrzej Sosnowski.

Z informacji starosty wynika także, że do 2 kwietnia złożony zostanie wniosek na dofinansowanie budowy farmy fotowoltaicznej i 17 lamp hybrydowych w szpitalu (działanie 4.1.2).

Sprawą o dużym znaczeniu jest budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Myszkowie. Starosta podkreślił, że jest w stałym kontakcie z dyrektorem Eugeniuszem Bugajem, który został zobowiązany do kontroli należytego wykonania umowy przez wykonawcę.

Starosta szeroko wypowiedział się o nowych zasadach związanych ze współfinansowaniem powiatowych inwestycji drogowych w zakresie budowy chodników i ścieżek pieszo-rowerowych.

- W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie z wójtami i burmistrzami gmin wchodzących w skład naszego powiatu. Uzgodniliśmy, że zostanie podpisane porozumienie pisemne, w oparciu o które wójtowie i burmistrzowie będą mogli składać wnioski na budowę chodników i ścieżek pieszo-rowerowych. To gmina, jako jednostka partycypująca w inwestycji, będzie decydować o tym, w którym miejscu powstanie nowa infrastruktura. Jeśli natomiast wniosków będzie więcej, mogą je także składać radni powiatowy, wówczas ostateczna decyzja o lokalizacji będzie należała do wójta lub burmistrza danej gminy – mówił starosta Piotr Kołodziejczyk.

Starosta poinformował również o rozmowach dotyczących Akcji Zima, realizowanej przez PZD, a także o spotkaniu z właścicielem Fabryki Papieru w Myszkowie, dotyczącym możliwości sprzedaży terenu parkingu oraz koncepcji ewentualnej przebudowy ronda.
Starosta poprosił dyrektorów szkół średnich do składania wniosków do programu Zielona Pracownia na wyposażenie sal i pracowni.

Sytuacja w SP ZOZ

Jednym z ważniejszych punktów sesji było wystąpienie dyrektor SP ZOZ Sławomiry Kuźmickiej, która przedstawiła obecną sytuację jednostki. Należy przy tym dodać, że nowa dyrektor pracuje od 14 stycznia. Dyrektor odniosła się do sytuacji za rok 2018.

- Wynik finansowy ze sprzedaży usług medycznych zamknie się w kwocie blisko 5 mln zł. Ostateczny wynik za rok 2018 przyniesie stratę w wysokości 4,5 mln zł. Według planu finansowego na rok 2019, zaplanowana została strata w wysokości prawie 4 mln zł. Skąd bierze się taka sytuacja? Zobowiązania krótkoterminowe za ostatni rok kształtują się na poziomie 7 mln zł, w tym wliczone zaległe płatności na rzecz ZUS w wysokości 1,6 mln zł dotyczące sierpnia, września i listopada 2018 r. – powiedziała dyr. Sławomira Kuźmicka.

W swoim sprawozdaniu podkreśliła również, konieczność spłaty nienależnie pobranych środków finansowych za krew i preparaty krwiopochodne, na co trzeba przeznaczyć 600 tys. zł. SP ZOZ zwrócił się do NFZ z prośbą o nienaliczanie kary minimalnej (2% kontraktu) oraz o rozłożenie płatności na raty.

Ze sprawozdania wynika również, że SP ZOZ nie będzie miał nadwykonań za 2018 rok. Okazuje się, że nadwykonania za pierwsze półrocze przepadły w wyniku niedowykonań w drugim półroczu. Co więcej, żaden z wydziałów szpitalnych nie osiągnął pożądanej wartości wykorzystania łóżek.

Wielkość kontraktu na rok 2019 pozostała na poziomie roku ubiegłego i wynosi ok. 37 mln zł. Dyrektor Sławomira Kuźmicka poinformowała o spotkaniu z przedstawicielami niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej w celu omówienia norm współpracy oraz nowych zasad działania działu pomocy doraźnej w kontekście transportu sanitarnego, jaki w formie usługi świadczy SP ZOZ na rzecz mieszkańców. Wyjaśnijmy, że dział pomocy doraźnej wykonujący usługi transportowe otrzymuje z NFZ 0,43 zł na jednego podopiecznego.

Okazuje się, że w tym aspekcie również zaistniała strata. Prawdopodobnie błąd lub nieznajomość spowodowała, że w przychodach SP ZOZ występowała wartość 27 tys. zł miesięcznie, podczas gdy koszty obsługi sięgały ponad 80 tys. zł.

Rada Społeczna SP ZOZ

Radni podjęli uchwałę o powołania Rady Społecznej SP ZOZ, a także wybrali przedstawicieli do jej składu.
Przewodniczącym Rady został Janusz Romaniuk – wiceprzewodniczący Rady Powiatu. Pozostali członkowie to:
Agnieszka Łosińska-Wykurz – przedstawiciel wojewody śląskiego
Zdzisława Polak – wybrana przez Radę Powiatu w Myszkowie
Jolanta Koral – wybrana przez Radę Powiatu w Myszkowie
Elżbieta Doroszuk – wybrana przez Radę Miasta Myszkowa
Andrzej Szóstak – wybrany przez Radę Gminy i Miasta Koziegłowy
Marcin Makuch – wybrany przez Radę Gminy Poraj
Henryk Świerdza – wybrany przez Radę Miasta i Gminy Żarki
Mariusz Rembak – wybrany przez Radę Gminy Niegowa

Starosta Piotr Kołodziejczyk przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018. Komisja ta jest powołana w celu realizacji zadań starosty myszkowskiego w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Do zadań Komisji należy m.in. ocena porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, opiniowanie pracy policji i innych powiatowych służ, przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa, opiniowanie projektów innych programów współdziałania policji i innych powiatowych służ, opiniowanie projektu budżetu powiatu, aktów prawa miejscowego.

Na podstawie informacji przekazanych przez służby, inspekcje i straże, stan porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu myszkowskiego należy ocenić jako zadowalający. Podejmowane działania prewencyjne pozwalają na pozytywną ocenę pracy na rzecz bezpieczeństwa.

Podczas sesji radni podjęli także szereg uchwał, m.in. dotyczących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2028, zatwierdzenia planów pracy komisji stałych i Rady Powiatu. /Powiat Myszkowski/
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *