Rada przedłuży terminy płatności rat podatku od nieruchomości
04 maja 2021 r. | 11:26
1

W środę o godz. 11:00 w trybie zdalnym odbędzie się sesja Rady Miasta w Myszkowie, podczas której radni podejmą uchwałę w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o podpisaniu protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 1.04.2021r. oraz o uwagach wniesionych przez radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszkowie za 2020r.
6. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 rok dla gminy Myszków.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków na lata 2021-2032,
zmian w budżecie Miasta Myszkowa na rok 2021r.,
przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości,
wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami,
wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Myszków na czas oznaczony do trzech lat,
przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Myszków na lata 2021-2028,
określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
rozpatrzenia petycji dotyczącej wyrażenia opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego,
przyjęcia regulaminu udzielania dofinansowania na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych w ramach projektu pn. "Granty - wymiana pieców c.o. w Myszkowie" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.6 Czyste powietrze, Poddziałanie 4.6.1 Czyste powietrze - konkurs.
8. Informacja na temat interpelacji złożonych przez radnych w okresie międzysesyjnym.
9. Wnioski i oświadczenia radnych.
10. Zamknięcie obrad sesji.
Jedna odpowiedź do “Rada przedłuży terminy płatności rat podatku od nieruchomości”

  1. tuptuś pisze:

    To co, ktoś wie czy rada przesunęła terminy płatności podatków . Jeśli tak to w jaki sposób?

    0
    0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *