Radni murem za Burmistrzem
27 grudnia 2021 r. | 12:03
1

Podczas listopadowej sesji Rady Miasta w Myszkowie, radni uznali skargę złożoną na Burmistrza Włodzimierza Żaka za bezzasadną.

A o co chodzi? W uzasadnieniu czytamy:

W dniu 28.09.2021r. do Rady Miasta w Myszkowie wpłynęła skarga złożona przez Pan XXX na Burmistrza Miasta Myszkowa. Zgodnie z art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.) zwana dalej „KPA”, jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, Rada gminy jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt.2.

We wniesionej skardze skarżący podniósł zarzut braku interwencji Burmistrza Miasta w sprawie kanału technicznego zalewającego działkę skarżącego.

W dniu 15.10.2021r. do Rady Miasta w Myszkowie wpłynęły wyjaśnienia złożone przez Burmistrza Miasta Myszkowa dotyczące poszczególnych zarzutów zawartych w skardze.

W wyjaśnieniach poinformowano, że w odniesieniu do nieszczelności rurociągu, na podstawie posiadanych informacji, kolektor ściekowy przebiegający przez posesje Pana XXX został wyremontowany w 2014 r., na całej długości metodą bezwykopową w technologii „długiego rękawa”. Metoda ta pozwala na całkowite i długotrwałe uszczelnienie kanalizacji. Dokumentacja techniczna powykonawcza remontu znajduje się w zasobach Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Myszkowie. W związku z powyższym, według zapewnień ZWiK oraz stosownych instytucji, wyklucza to negatywne działanie kanalizacji na stan budynków należących do skarżącego. Wobec pytania do ZWiK o zasadność ponownego zbadania szczelności kanału (mieszkaniec twierdzi, iż przez pięć lat kanalizacja działała poprawnie, a w 2020 roku problem powrócił) Władze Spółki stoją na stanowisku, że wydatek na takie badania wydaje się niecelowy. Względem uporządkowania terenu po ww. remoncie, istnieje odrębne porozumienie pomiędzy skarżącym a wykonawcą prac renowacyjnych firmą AKWA Zabrze. Porozumienie to zostało zawarte w dniu 29.09.2014 r. Według mojej wiedzy, przekazanej przez ZWiK, wykonawca wielokrotnie próbował załatwić sprawę uporządkowania terenu z właścicielem posesji, który z różnych względów nie zgadzał się na to lub żądał wykonania prac wykraczających poza zakres odtworzenia terenu – odmiennie interpretuje to mieszkaniec. W sprawie okresowego zalewania niższych partii budynku, rozwiązaniem jest montaż urządzenia uniemożliwiającego cofanie się ścieków (pod warunkiem prawidłowej eksploatacji i konserwacji kanalizacji jak i samego urządzenia) np. klapy zwrotnej, celem ochrony niżej położonych pomieszczeń w budynku. Urządzenie takie, zgodnie ze sztuką budowlaną, jest wymagane w przypadku użytkowania kanalizacji w pomieszczeniach poniżej gruntu. W/w urządzenie winno być zamontowane na koszt skarżącego na jego wewnętrznej instalacji. Zgodnie z informacją przekazaną przez ZWiK, mieszkaniec złożył wniosek o możliwość zamontowania takiego urządzenia i otrzymał zgodę na jego montaż. Odnośnie poświadczenia nieprawdy w dokumentach dotyczących korespondencji z firmą ubezpieczeniową, nie leży to w kompetencjach Burmistrza, aby rozstrzygać powyższy spór. W tym celu skarżący powinien zwrócić się do uprawnionych do tego organów. Jednocześnie po rozmowie z mieszkańcem w dniu 09.09.2021 r., Burmistrz Miasta zwołał spotkanie z Radą Nadzorczą ZWiK. Rada Nadzorcza przekazała, że zbadała sprawę i nie widzi zasadności skargi. W dniu 11.10.2021 r. po ponownej rozmowie z mieszkańcem Burmistrz Miasta wystosował pismo do ZWiK zalecając wykonanie badań szczelności rurociągu. ZWiK rozesłał zapytania o cenę ww. usługi.

W dniu 26.10.2021r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, podczas której ustne wyjaśnienia w ww. sprawie zostały złożone przez Burmistrza Miasta oraz skarżącego.

Komisja badając sprawę uznała, iż nie dysponuje wszystkimi materiałami, niezbędnymi do prawidłowego rozpatrzenia skargi, w związku z czym termin jej rozpatrzenia został przesunięty do czasu złożenia przez Burmistrza Miasta korespondencji pomiędzy Urzędem Miasta, a skarżącym w ww. sprawie.

W dniu 3.11.2021r. Burmistrz Miasta przedłożył wymagane dokumenty. W dniu 22.11.2021r. odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

W oparciu o wcześniejsze wyjaśnienia i przedstawione dokumenty w sprawie, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie wyraziła opinii w ww. sprawie.

Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami oraz opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rada Miasta w Myszkowie na sesji w dniu 25.11.2021r. uznała wniesioną skargę za bezzasadną.

Rada Miasta w Myszkowie informuje, że niniejsza uchwała stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi w rozumieniu art. 237 § 3 KPA w związku z art. 238 § 1 KPA.

Na podstawie art. 238 § 1 KPA Rada Miasta w Myszkowie informuje o treści art. 239 § 1 KPA, który stanowi, że „W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego”.

PAWEŁ GĄSIORSKI
Jedna odpowiedź do “Radni murem za Burmistrzem”

  1. anty-bolo pisze:

    Jaki Burmistrz taka Rada a co gorsze przez to cały Myszków staje się przez to coraz brzydszy i zaniedbany. P.S. Jak się bierze 18 tys zł to pasowały by się czymś wykazać a radni też kasują po 1000 zł więcej od sierpnia 2021 r. To jest towarzystwo wzajemnej adoracji. Co się stało z planami budowy zakładów mającymi montować wagony do przewozu kontenerów. W internecie swego czasu aż huczało o tych planach i co? I nic.

    2
    1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.