Radni zajmą się regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Myszków
23 września 2021 r. | 11:17
0

W czwartek 30 września o godz. 9:00 w trybie zdalnym odbędzie się sesja Rady Miasta w Myszkowie, podczas której radni będą zmieniać regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Myszków.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Wiceprzewodniczącego Rady Miasta o podpisaniu protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 26.08.2021r. oraz o uwagach wniesionych przez radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Wiceprzewodniczącego Rady Miasta dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
6. Przyjęcie protokołu kontroli inwestycji ujętych w planie inwestycyjnym budżetu miasta Myszkowa na rok 2021, przeprowadzonej przez Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej.
7. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu miasta Myszkowa za I półrocze 2021r. oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków na lata 2021-2032
zmian w budżecie Miasta Myszkowa na rok 2021
określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Myszków oraz jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organu do tego uprawnionego
zmiany uchwały Nr I/3/18 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta w Myszkowie oraz ustalenia ich składu osobowego
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami
wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Myszkowie obręb Mrzygłód
wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości położonej w Myszkowie obręb Mrzygłódka
nabycia na rzecz Gminy Myszków własności nieruchomości położonych w Myszkowie (obręb Myszków)
wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Myszków na czas oznaczony do trzech lat
wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnych umów najmu nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Myszków na czas oznaczony do trzech lat
uchwalenia zmiany do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Myszkowa na 2021r.
przyjęcia zmian do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Myszków
9. Informacja na temat interpelacji złożonych przez radnych w okresie międzysesyjnym.
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Zamknięcie obrad sesji.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *