RIO unieważniło uchwałę Rady Miasta w Myszkowie. Chodzi o 1 mln zł!
24 lipca 2020 r. | 10:50
0

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach unieważniło uchwałę nr XXIV/150/20 Rady Miejskiej w Myszkowie z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Myszkowa na rok 2020.

RIO stwierdziło, że z uwagi na nieusunięcie istotnego naruszenia prawa stwierdza się nieważność uchwały Nr XXIV/150/2020 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Myszkowa na rok 2020 w części dotyczącej:

- zmniejszenia planowanych w 2020 r. wydatków majątkowych w dziale 600 - Transport i Łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 1 000 000 zł i przeznaczenia tych środków na zwiększenie planowanych w 2020 r. wydatków majątkowych w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale 40002 - Dostarczanie wody,

- załącznika nr 3 uchwały - w zakresie dokonania zmian w planie wydatków majątkowych przedsięwzięcia ujętego w poz. 4 ,, Budowa dróg na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Krasickiego" polegających na zmianach w zakresie planowanych wydatków w roku 2020 w kwocie 1 000 000 zł

z powodu istotnego naruszenia art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.) oraz art. 60 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) poprzez wprowadzenie z inicjatywy organu stanowiącego zmian w budżecie miasta wykraczających w sposób istotny poza zakres zmian proponowanych przez organ wykonawczy.

PAWEŁ GĄSIORSKI
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *