Starostwo szuka kolejnego dyrektora
17 stycznia 2019 r. | 11:57
0

Starostwo Powiatowe w Myszkowie informuje, że poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie.

Ogłoszenie znajdziecie poniżej.

Zarząd Powiatu w Myszkowie ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie

1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego : Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, ul. Wolności 29 , 42-300 Myszków.

2. Informacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu
leczniczego:
materiały udostępnia Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Myszkowie – ul. Pułaskiego 6, 42-300 Myszków, V piętro, pokój nr 501, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

3. Stanowisko objęte konkursem: Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, ul. Wolności 29, 42-300 Myszków.

4. Wymagane kwalifikacje kandydata: wymagania zgodne z art.46 ust.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, tj.
1. wykształcenie wyższe,
2. posiadanie wiedzy i doświadczenia dającego rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora,
3. co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,
4. brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

5. Wymagania w zakresie wiedzy i doświadczenia: znajomość zagadnień objętych regulacją niżej wymienionych aktów prawnych:
1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
2) ustaw zawierających regulacje dotyczące zawodów medycznych;
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
4) ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta;
5) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
6) ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
7) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
9) ustawy z dnia 23 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; oraz ich aktów wykonawczych.

6. Wymagane dokumenty od kandydatów:
1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem ,
2. kopie dokumentów stwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, tj. wykształcenie wyższe, co najmniej pięcioletni staż
pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż
pracy,
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia,
4. kopie innych dokumentów potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe,
5. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej (CV),
6. świadectwa pracy oraz zaświadczenie potwierdzające staż pracy,
7. informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności kandydata za przestępstwa popełnione umyślnie, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,
8. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
9. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa
wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska kierowniczego,
10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko,
11. pisemna koncepcja zarządzania SP ZOZ w Myszkowie, zawierająca zapewnienie dostępności i jakości usług medycznych,
z uwzględnieniem kryteriów ekonomicznych oraz plan rozwoju placówki w celu podniesienia atrakcyjności świadczonych usług.
Kopie złożonych dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez kandydata. Na prośbę Komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów do wglądu.
7. Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów:
Dokumenty wymagane od kandydatów należy przesyłać pocztą na adres:Starostwo Powiatowe w Myszkowie, ul. Pułaskiego 6, 42-300 Myszków, lub składać w zaklejonych kopertach w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myszkowie – Sala obsługi interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu w terminie do 28 lutego 2019r do godz. 15.30. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego wraz z adnotacją „Konkurs na stanowisko Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie”. O terminie zgłoszenia decyduje data złożenia dokumentów/wpływu dokumentów do Starostwa Powiatowego w Myszkowie.

8.Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do 28 marca 2019 roku. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie.

PAWEŁ GĄSIORSKI
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *