W czwartek sesja absolutoryjna Rady Miasta w Myszkowie
25 czerwca 2018 r. | 09:37
0

W czwartek 28 czerwca w sali sesyjnej Urzędu Miasta Myszków odbędzie się sesja Rady Miasta w Myszkowie, podczas której radni będą głosować za udzieleniem Burmistrzowi Włodzimierzowi Żakowi absolutorium

Początek sesji o godz. 11:00.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta z dnia 10.05.18r. i 24.05.18r.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Myszkowa za 2017 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Myszkowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
8. Przyjęcie sprawozdania z wykonania uchwał za 2017r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myszków na lata 2018 - 2031,
- zmian w budżecie na 2018 rok,
- wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami,
- nabycia na rzecz Gminy Myszków własności nieruchomości położonej w Myszkowie (obręb Potasznia),
- wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia "Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Myszków",
- zmiany Uchwały Nr XXI/168/16 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Myszków,
- przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa.
10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wnioski i oświadczenia radnych.
12. Zamknięcie obrad sesji.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *