Za tydzień sesja Rady Miasta w Myszkowie
21 września 2023 r. | 09:31
0

W czwartek, 28 września w sali sesyjnej UM w Myszkowie odbędzie się sesja Rady Miasta w Myszkowie, podczas której radni przyjmą Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy Myszków.

Początek sesji o godz. 10:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
5. Przyjęcie protokołu kontroli inwestycji ujętych w planie inwestycyjnym budżetu miasta Myszkowa na rok 2023r. przeprowadzonej przez Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków
zmian w budżecie Miasta Myszkowa na rok 2023
przekazania petycji według właściwości
zmiany uchwały Nr I/3/18 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta w Myszkowie oraz ustalenia ich składu osobowego
wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami
przyjęcia Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Myszków
uchwalenia zmiany do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023r.
trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej
7. Informacja na temat interpelacji złożonych przez radnych w okresie międzysesyjnym.
8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Zamknięcie obrad sesji.

PAWEŁ GĄSIORSKI
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *