Za tydzień sesja Rady Miasta w Myszkowie
24 sierpnia 2023 r. | 11:45
0

W czwartek, 31 sierpnia odbędzie się sesja Rady Miasta w Myszkowie, podczas której radni zmienią uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.

Sesja odbędzie się w urzędzie o godz. 10:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o podpisaniu protokołów z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 30.05.2023r., 29.06.2023r. i 6.07.2023r. oraz o uwagach wniesionych przez radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków,
zmian w budżecie Miasta Myszkowa na rok 2023,
wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu pomieszczenia gospodarczego stanowiącego własność gminy Myszków,
trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego,
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Myszkowie obręb Mrzygłódka,
zmiany Uchwały Nr LXIV/477/23 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Myszkowie obręb Myszków,
zmiany Uchwały Nr LXIV/478/23 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Myszkowie obręb Myszków,
wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Myszkowie obręb Myszków,
nabycia na rzecz gminy Myszków własności nieruchomości położonych w Myszkowie (obręb Myszków),
przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie miasta Myszków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie miasta Myszków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
zmiany uchwały Nr I/3/18 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta w Myszkowie oraz ustalenia ich składu osobowego,
zmiany uchwały Nr IX/61/11 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.
6. Informacja na temat interpelacji złożonych przez radnych w okresie międzysesyjnym.
7. Wnioski i oświadczenia radnych.
8. Zamknięcie obrad sesji.

PAWEŁ GĄSIORSKI
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *